Skip to main content

SCALE OF BLUE

SFS101

SCALE OF BLUE
SCALE OF BLUE
SCALE OF BLUE
SCALE OF BLUE - SFS101
SCALE OF BLUE - SFS101
SCALE OF BLUE - SFS101
ข้อมูลสินค้า

SCALE OF BLUE / MYSTERY PROMO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2004
อ้างอิง
SFS101
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SCALE OF BLUE
SCALE OF BLUE
SCALE OF BLUE
Back to top