Skip to main content

FUNCKY RED TIE

SUJK110

Slideshow

Slideshow

Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110
Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110
Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110
Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110

Slideshow

FUNCKY RED TIE - SUJK110
FUNCKY RED TIE - SUJK110
FUNCKY RED TIE - SUJK110
FUNCKY RED TIE - SUJK110
ข้อมูลสินค้า

FUNCKY RED TIE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2006
อ้างอิง
SUJK110

Slideshow

Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110
Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110
Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110
Product FUNCKY RED TIE with SKU SUJK110