FADE TO GREY / MOBITEL, BULGARIA

YGS1005C

ข้อมูลสินค้า

FADE TO GREY / MOBITEL, BULGARIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
อลูมิเนียม
ตัวจักรกล
Not Defined
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
1997
อ้างอิง
YGS1005C
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้