Skip to main content

NIGHTFALL

YSG1002

Slideshow

Slideshow

NIGHTFALL

Slideshow

NIGHTFALL - YSG1002
ข้อมูลสินค้า

NIGHTFALL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2013
อ้างอิง
YSG1002
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

NIGHTFALL